11 Replies to “Xử lý và trồng cây mai rừng sống giả”

  1. bac mua clonex cua mỹ dang gell bôi vao đau rễ 1 tuan rễ đam um tùm … gia 100ml khoan 580k tùy nơi ban nha bac

  2. bứng k có bầu gì hết, giống như cưa cái thân to cắm xuống đất sao mà sống cho được, e nghĩ là vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *