5 Replies to “TƯ LIỆU : LỄ MÔNG SƠN THÍ THỰC – THẦY THÍCH GIÁC THIỆN”

 1. 🙏A MI TA BHA 🙏A MI ĐÀ PHẬT👃👃👃👃👃👃👃👃👃

  Giác tánh siêu phàm sanh Cực Lạc
  Thiện tâm phổ độ khắp Sa Bà
  Tái lai thế gian hoằng chánh pháp
  Cứu khổ muôn loài vượt sông mê

  ✍Chân thành cúng dường Giác linh Cố Đại đức THÍCH GIÁC THIỆN 4 câu pháp kệ phía trước

  Nguyện đức A MI ĐÀ PHẬT tiếp dẫn Pháp lữ sớm vãng sang về cõi nước trang nghiêm Cực Lạc

  Nếu có nguyện độ sanh mong bạn hiện Giác Thiện trở lại thế giới Sa Bà phổ độ hết thảy chúng sanh hàm linh vạn vật🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *