Truyện audio Tam Quốc Diễn Nghĩa – Phần 07 endTruyện audio Tam Quốc Diễn Nghĩa
Tác giả: La Quán Trung
NXB Văn hóa thông tin
Người đọc: Ngọc Minh và Nam Dương
Nguồn: Thư viện sách nói dành cho người mù

Tam Quốc Diễn Nghĩa Phần 07 gồm các chương:
Chương 61: Giữa Sông, Tử Long Đoạt A Ðẩu Tôn Quyền Hòa Hoãn Với Tào Man
62.
Chương 62: Ải Phù Quan, Cao Dương Táng Mạng Ðánh Lạc Thành , Hoàng Ngụy Đua Tranh
63.
Chương 63: Ngọa Long Thương Khóc Bàng Phượng Sồ Dực Ðức Vì Nghĩa Tha Nghiên Nhan
64.
Chương 64: Dùng Kế Khổng Minh Bắt Trương Nhiệm Mượn Binh Dương Phụ Đánh Mã Siêu
65.
Chương 65: Mã Siêu Vây Khổn Hà Mạnh Quan Lưu Bị Lãnh Chức Ích Châu Mục
66.
Chương 66: Quan Vân Trường Một Đao Phó Hội Phục Hoàng Hậu Vì Nưóc Bỏ Mình
67.
Chương 67: Tào Tháo Dẹp Yên Đất Hán Trung Trương Liêu Một Trận Oai Vang Dậy
68.
Chương 68: Với Trăm Quân, Cam Ninh Cướp Trại Quăng Chén Rượu, Tả Từ Bỡn Chơi
69.
Chương 69: Bói Kinh Dịch, Quản Lộ Tiên Tri Ðánh Gian Hùng, Trung Thần Tuẫn Tiết
70.
Chương 70: Trương Phi Lấy Ngọa Khẩu Ải Huỳnh Trung Đoạt Thiên Ðản San

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/giai-tri

One Reply to “Truyện audio Tam Quốc Diễn Nghĩa – Phần 07 end”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *