22 Replies to “Top Comment ảnh chế ▶ Lời Đồn Của Hàng Xóm – Bình Luận Hài Hước Nhất Facebook”

  1. Hang som ban chuyên thây em đi mua đô , mua cơm hêt bit đưng nên lây bit đen ba đôn mua băn vê sinh

  2. Amazing Mình bit bạn 5 ngày trước,Và 5 Ngày sau mình đã thấy nó là quyết định sáng suốt!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *