7 Replies to “Tổng hợp các bài vẽ Tỉnh Vật lọ và quả lớp 9 / NC Plan”

  1. Video của bạn. Kg cần úp dài. Chỉ cần úp 5 đến 7 phút điều đặn mọi ngày giờ cố định từ cản bản đến hoàn chỉnh 1 tác phẩm. Nhu vậy thì các bé và các tản hâm mộ sẽ dễ học và tụ động họ sẽ theo dõi. Từ đó sẽ tang lượt sud và like hơn. Chút bạn thành công và có them thu nhập để thỏa thích tỏ hết tài năng của mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *