33 Replies to “Sự Tích Phật A Di Đà tập 1”

 1. ỨNG CÚNG
  CHÁNH BIẾN TRI
  MINH HẠNH TÚC
  THIỆN THỆ
  THẾ GIAN GIẢI
  VÔ THƯỢNG SĨ
  THIÊN NHƠN SƯ
  PHẬT
  THẾ TÔN
  ĐIỀU NGỰ TRƯỢNG PHU.

 2. Nam mô a di đà phật
  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
  Nam mô di lạc tôn phật
  Nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát
  Nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát
  Nam mô đại thế chí bồ tát

 3. Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát

 4. Thường thấy các sư thầy mở bài bằng nam mô a di đà phật, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
  Cơ mà con phật ( các phật tử ) toàn mang danh (Thích)…

 5. Nam mô a di đà phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni như lai phật. Nam mô quán thế âm bồ tát đại từ đại bi .

 6. Mình sẽ giải thích cho mọi người hiểu rõ về phật . Phật như lai có nghĩa là hiện tại là phật dẫn dắt chỉ dẫn của cõi ta bà giáo hóa chúng sinh trong thiên hạ , rất nhiều phật như lai ở đông tây nam bắt. Còn phật adida là phật tiếp nhận ở cõi tây phương cực lạc là phật quá khứ, hiện tại. Vị lai là phật công đức nhiều nhất trong các phật . Bộ phim này là phật thích ca mâu ni như lai kể về phật adida từ đầu tới cuối mọi người nên nghe hết mới hiểu nha đừng đoán lung tung . Phật adida còn gọi là phật vô lượng thọ là ko có tuổi thọ. Còn phật thích ca mâu ni như lai vẫn có tuổi thọ nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *