One Reply to “Rừng Hà Tĩnh cháy rực nửa đêm, dân vất vả ôm đồ tháo chạy”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *