Phật Thuyết Kinh Di-lặc Đại Thành Phật | Phim Phật GiáoPhật Thuyết Kinh Di-lặc Đại Thành Phật
Hán dịch: Quy Tư Tam Tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập đời Diêu Tần
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận
Xem Chánh Kinh tại:

Nguồn tải video:

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/giai-tri

23 Replies to “Phật Thuyết Kinh Di-lặc Đại Thành Phật | Phim Phật Giáo”

  1. Năm mô bổn.su.thich cả.mau.ni.phat.nam mô.daibi.hoi.thuong.phat.bo.tat.con.chuc.thay.manh.kheo.van sự binh.an.a

  2. Đức Phật Thích Ca sau khi khai công, khai ngộ trở thành bậc Giác Giả và quay lại giúp chúng sinh dậy họ về luật nhân quả, về kiếp luân hồi. Ngài dậy người ta hãy sống tốt trong đời nay để hưởng phúc đời sau. Phúc đời sau thế nào, cõi Niết Bàn ra làm sao thì chưa có một ai kiểm chứng được cả. Người tu Phật vẫn bệnh tật, tai nạn, khổ đau… Đức Phật biết những điều Ngài ngộ chưa phải là Pháp tối cao của vũ trụ và  sợ rằng người đời sau bị bó cứng vào những điều Ngài thuyết giảng mà không nhận thức lên cao được nữa nên về sau nói: "Pháp vô định Pháp", hay "Đời này ta không có giảng Pháp nào cả". Ngài cũng dự ngôn là sau Ngài sẽ có Phật Vị Lai, bậc Chuyển Luân Thánh Vương tới để truyền Pháp và cứu độ chúng sinh. Dựa vào lời tiên chi của Đức Phật người ta cho rằng cái ông Bố Đại bụng phê bên Tầu chính là Phật Vị Lai rồi tạc tượng, thờ cúng khắp nơi.  Người đời u mê như vậy đấy.  Nay hoa Ưu Đàm đã phát nở, Đức Chuyển Luân Thánh Vương thực sự đã tới truyền Pháp. Ngài là Đại Sư Lý Hồng Chí. Ngài giúp tôi và hàng trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Công khỏi hết bệnh tật, tâm tính thay đổi, bỏ hết thói hư, tật xấu…Tiếc thay cho thiên hạ không có căn duyên để thấy, để đắc, để được cứu vớt.

  3. Đây là cõi của đời thượng ngươn. Ai đã nghe đời thượng ngươn 1 đến 10 sẽ thấy rất đúng.
    Nam mô a di đà phật

  4. Đức Phật Di lạc đã hạ phàm thuyết pháp và viết kinh phân bổ khắp nơi trên thế giới bằng nhiều thứ tiếng và các bài giảng của ngài được đưa lên mạng Youtube bằng pháp danh là vô danh thị tên của ngài là đức Phật tổ Như Lai đặt cho vô danh mà thị hiện giữa trần gian.ngài đã thuyết giảng bằng văn thơ, bằng lời nói, ngài còn sáng tác cổ nhạc,tân nhạc, thơ, vì ngài đã hứa với phật tổ rằng ngài sẽ làm hết khả năng của mình, nhưng thế gian thời này có mấy ai nhận biết được ngài họ còn buôn lời phỉ báng ngài nữa, phước cho những ai nhận biết ngài và tu tập theo chánh pháp của ngài để được sống thời thượng Ngươn thánh đức…nam mô Di lạc vương phật vạn vật thái bình.

  5. cầu nguyện cho con và chúng sanh tất cả thành Phật. cầu được giải thoát…con nguyện tán thán tam bảo 10 phương phat các chu Phật chu bồ tát, hiền thánh tăng…🙏🙏🙏NAM mô ADIDAPHAT

  6. Tại sao lại là hạ sanh di lặc, đến đúng lúc cần thiết thì sẽ xuất hiện phật di lặc và di lặc sẽ thuộc nhánh 6 của dòng thứ 1.

  7. Tại trong kinh phát diệt tận nói thoi đưc phật di lac con ng cao 8 trượng mà kinh di lac thanh phật nói là 16 trượng ruốt cuộc .cái nào là đúng cái nào sai

  8. Hoài niệm, là kiếp sống còn của chúng sinh, đấy là phương thuốc an tâm, đợi dài cổ, cũng có hại gì đâu, ngay trước mặt cha mẹ đó lại đi tìm kiếm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *