3 thoughts on “Phần 2 Tai Nạn Mỹ Tho 3 người Tử Vong

  • Cha me dâu đơn lăm ; chắc xuông tóc đi tu quá đê cau nguyện giai thoát tu nghiệp ; kiếp người đau khỏ lam

  • Cứ theo dõi cứ xem mãi :(( tan thương cả 1 gia đình. Các em còn qá trẻ còn qá nhiều tương lai. Amen!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *