23 Replies to “NHỮNG KHÁCH MỜI NAM THẦN THAM GIA RUNNING MAN”

  1. 7:06 haha
    Hoàng đế của vương quốc “Búa Cao Su” mà khổ nỗi cái chữ nó nhẩy nhanh quá! Ta đọc thành Hoàng đế của vương quốc “Bao Cao Su” thật là tội lỗi! Haha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *