Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày quốc khánh Việt Nam mùng 2/9/2021

Nhân dịp Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9/2021, trân trọng giới thiệu bài viết “Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945” của TS.Vũ Ngọc Am đăng trên báo điện tử Đảng cộng sản:

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường bố Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản ”Tuyên ngôn Độc lập” lịch sử do chính Người chuẩn bị, trịnh trọng tuyên cha trước toàn thế giới về sự sinh ra của một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước cùng hòa xóm hội chủ nghĩa Việt Nam).

Thời gian đã qua đi hơn 2/3 thế kỷ, rộng rãi yếu tố nội dung trong Tuyên ngôn đã được thành thục, khiến sáng sủa tỏ trên đa dạng lĩnh vực. Chúng ta càng thấy rõ những tư tưởng vĩ đại, tầm nhìn chiến thuật của Người thể hiện trong Tuyên ngôn.

Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 là văn bản pháp lý đặt cơ sở cho việc khẳng định thiết lập nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, với mục tiêu Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, khơi nguồn sáng sủa tạo và soi sáng sủa con đường phương pháp mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Hơn thế nữa, Tuyên ngôn độc lập còn đóng góp cho sự nghiệp giải phóng nhân mẫu, là sự mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do của các dân tộc thuộc địa, bị áp bức trên toàn thế giới.

Tuyên ngôn Độc lập là một văn khiếu nại lịch sử, một văn bản pháp lý quan trọng bậc nhất của nước ta. Với hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, một cơ sở pháp lý cứng cáp khẳng định mạnh mẽ chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới, mở ra thời kỳ mới của dân tộc ta trên con đường phát triển.

Nội dung của Tuyên ngôn Độc lập đã được các nhà kỹ thuật thuộc phổ biến lĩnh vực nghiên cứu, khiến cho rõ, nhưng hiện vẫn còn những luận điệu xuyên tạc, đặt câu hỏi với dụng ý xấu: Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh lại mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập bằng những câu trích dẫn từ hai bản Tuyên ngôn của nước Mỹ và Pháp?

Điều cần phải hiểu và lý giải rõ ràng.

Một là, Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới như UNESCO đã tôn vinh, Người nhắc đến hai văn khiếu nại lịch sử ấy với lòng trân trọng đặc thù của một trí tuệ to đối với sự phát triển của văn minh nhân chiếc mà cách mạng giành độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 và bí quyết mạng tư sản Pháp 1789 đã giành được. Đây là những kết quả văn hoá của nhân chiếc, là dấu mốc to của lịch sử loài người, trong đó đã khẳng đinh những quyền căn bản của con người. Đó là “quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” … “Người ta ra đời tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”… Đây là những tư tưởng siêu tiến bộ đã được khẳng định trong hai bản Tuyên ngôn của nước Mỹ và nước Pháp. Dẫn dắt từ sự kiện này để Chủ tịch Hồ Chí Minh đi đến kết luận nhằm tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của quốc tế đối với cuộc bí quyết mạng của nhân dân Việt Nam.

>>> TRải nghiệm ngay: Ngày tốt xấu hôm nay

Hai là, trên nền tảng và tiền đề đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng, chính cuộc bí quyết mạng mà dân tộc Việt Nam đã giành được vào Tháng Tám năm 1945 là bước đi tiếp trong sự phát triển của nhân loại, đồng thời cũng là cột mốc cho sự phát triển của lịch sử giải phóng con người thuộc các dân tộc bị áp bức, bóc lột. Đó là loại hình đầu tiên và cũng là ngọn cờ đầu của cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa nhỏ yếu hèn thoát khỏi ách đô hộ, thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ và mới mà phương pháp mạng Việt Nam do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã gương cao.

Đi sâu nghiên cứu hai bản Tuyên ngôn của nước Mỹ và nước Pháp, chúng ta thấy cả hai bản Tuyên ngôn đã đề cao và khẳng định quyền con người: “Mọi người đều thành lập bình đẳng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã suy mênh mông ra, câu ấy mang ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều ra đời bình đẳng, dân tộc nào cũng sở hữu quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Chính sự suy rộng rãi ra đã thể hiện một tư tưởng lớn, một khái niệm quan trọng thể hiện sự nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được trình bày trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam. Đây là một nội dung rất căn bản, sở hữu ý nghĩa ko chỉ đối với dân tộc ta mà còn mang ý nghĩa thâm thúy đối với thời đại. Từ đó tới nay, các nước trên thế giới đã và đang liên tục đấu tranh để giành độc lập, giành quyền dân tộc cơ bản của mình.

Như vậy, mang thể thấy, với vốn tiếng Anh cùng với thiên tài trí tuệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dịch và trích dẫn Tuyên ngôn của nước Mỹ và nước Pháp nhưng sở hữu sự điều chỉnh và phát triển để thể hiện luận điểm riêng của mình về quyền con người và trên thực tế, tinh thần ấy đã được thể hiện và khẳng định trong tất cả các bản Hiến pháp của Việt Nam từ trước tới nay.

Đó chính là sự đóng góp về lý luận và thực tiễn về quyền con người, mang đến những tiến bộ và thích hợp với sự phát triển của nhân dòng.

Hơn 70 năm đã trôi qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã trở thành sức mạnh to kềnh của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua hầu hết khó khăn, thách thức, thực hiện lời thề thiêng liêng trong ngày Lễ độc lập: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem mọi tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để nắm vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Với tinh thần đó mà cách mạng Việt Nam dưới sự chỉ dẫn của Đảng cùng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã giành được những hậu quả cồng kềnh, sở hữu ý nghĩa lịch sử trong suốt hơn 70 năm qua. Hiện tại, toàn Đảng, toàn dân ta đã và đang tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực sẽ còn đa dạng diễn biến siêu phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức.

Để tận dụng, phát huy rẻ nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta buộc phải đoàn kết một lòng với quyết tâm cao, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu sớm đưa nước ta căn bản vươn lên là nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nâng cao đời sống của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chắc chắn độc lập ,chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Theo nguồn: lịch âm dương 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *