One Reply to “[Không Biết] [Excel] Cách khóa ô, khóa dòng, khóa cột trong Excel”

  1. Mỗi lúc click chuột nghe chói tai, nói thì không nghe đc gì. Cái này nên gọi là cố định dòng hoặc cột (lấy giá trị tuyệt đối) thì đúng hơn. Đặt cái tiêu đề làm người khác hiểu nhầm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *