25 Replies to “Khổ Qua Kg : Múa Dân Gian”

  1. Giống động tác múa trầu trong điệu then của dân tộc Tày quá. Biên đạo hay, các bạn múa rất đẹp !!!. <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *