21 Replies to “Hướng dẫn chèn ảnh gọn vào trong 1 ô Excel Sáng tạo Phú Thọ Channel”

 1. Cảm ơn bạn nhiều nhé, quá tuyệt vời. Mình làm công việc copy hình ảnh rất nhiều, tốn nhiều công sức nhất vào cái công đoạn điều chỉnh tấm hình cho vừa

 2. CODE VBA : (Nguồn tham khảo internet + biến tấu)

  Public Sub FitPic()
  On Error GoTo NOT_SHAPE ' thong bao loi
  Dim PicWtoHRatio As Single ' bien ti le anh
  Dim CellWtoHRatio As Single ' bien ti le o excel

  With Selection
  PicWtoHRatio = .Width / .Height ' tinh ti le rong/cao cua buc anh lua chon
  End With

  With Selection.TopLeftCell
  CellWtoHRatio = .Width / .RowHeight ' tinh tile rong/cao cua o excel chua anh
  End With

  Select Case PicWtoHRatio / CellWtoHRatio
  Case Is > 1 ' Neu tile anh > ti le o excel
  With Selection
  .Width = .TopLeftCell.Width * 0.95 ' chieu rong anh =0.95 lan chieu rong o excel
  .Height = .Width / PicWtoHRatio ' chieu cao anh co lai theo ti le anh ban dau
  End With

  Case Else ' Neu ti le anh < ti le o excel
  With Selection
  .Height = .TopLeftCell.RowHeight * 0.95 ' chieu cao anh =0.95 lan chieu rong o excel
  .Width = .Height * PicWtoHRatio ' chieu rong anh co lai theo ti le anh ban dau
  End With
  End Select

  With Selection 'dat vi tri anh sao cho nhin thay dong ke excel
  .Top = .TopLeftCell.Top + 0.025 * .Height
  .Left = .TopLeftCell.Left + 0.025 * .Width
  End With
  Exit Sub

  NOT_SHAPE:
  MsgBox "Select a picture before running this macro." 'Bao loi khi chua chon anh
  End Sub

 3. Xin lỗi mọi người , mình thích vọc vòi , ngày xưa thừa thời gian ngồi tự viết để làm báo cáo cho nhanh. Giờ làm nghề khác quên hết rồi . Nếu có password thì mình hay để là "bimat" . Mọi người cứ thử, vui vẻ giúp đc ai thì giúp thôi mà .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *