30 Replies to “hướng dẫn cắt tóc ngang bầu graduation, và uốn cúp bấm phồng chân tóc,hùng đông tinh hảir”

  1. Sao kì vại ta. Tóc hớt tổn đến vại. Bức là đứt. Tại sao tại sao.. Thoa thuốc gì gì mà tóc dẹp lại mượt lại liền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *