One Reply to “Giá như phút chốc anh nắm lấy em | NHA, Big RicePiano | Video Lyrics”

  1. "Giá như là có thể giữ em lại,
    Giá như anh đã không buông bỏ
    Nhưng trong tình yêu đâu có giá như"
    [Thiên]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *