0 Replies to “Gạt Tàn thuốc điêu khắc / tượng gỗ dilăc”

  1. Bạn giới thiệu rất hay về những tác phẩm điêu khắc nhưng có vẻ khán giả của bạn là về nhạc và sáo thì phải

  2. Tôi thấy chủ đề về điêu khắc gỗ rất hay, và tay nghề của bạn rất tốt lên phát huy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *