11 Replies to “FISHING – CHUẨN BỊ ĐỒ NGHỀ CHO BUÔI CÂU SÔNG NGÀY MAI”

  1. thấy vác nhiu đó là muôn toi mạng. có cá còn đo, không có vua mệt vua nặng. đi xa nưa là xong luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *