29 thoughts on “Đang đói, cấm xem! Ăn mì tôm mà ngắm đùi gà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *