4 Replies to “Công ty Rạng Đông tặng phích, bóng đèn cho "hàng xóm"”

  1. Ô nhiễm nặng luôn đừng nghe người của công ty nói….. làm gì có thuỷ ngân không độc chỉ có rất độc nhưng muốn bao che nên nhà nước mới bảo nên tẩy sạch mọi thứ gần công ty….. thuỷ ngân rất độc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *