One Reply to “Chuyển chuyên mục vẽ vời sang kênh khác!”

  1. Livestream và hướng dẫn vẽ vời từ giờ chỉ đăng ở kênh mới chuyên về vẽ nha https://www.youtube.com/c/BerYaourt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *