43 Replies to “Cách viết chữ vào ảnh- bằng ứng dụng add text to photo”

  1. Bạn huớng dẫn tìm ứng dụng ghi chữ giống như là truyện á có mấy cái vòng tròn trên đầu cái mình ghi cái gì ra giống như suy nghĩ á
    Hiểu ko bạn

  2. Sao lúc đầu thì viết đúng nhưng khi lên ảnh thì cứ ở đâu có mấy dấu chấm hỏi xen vào giữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *