Bài 26: Hiệu ứng zoom và gradient⚡️⚡️ Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo hiệu ứng zoom và gradient trong css. Hai thuộc tính được sử dụng là transform:scale() và background-image: -webkit-linear-gradient(); Ngoài ra, thuộc tính box-size:border-box cũng được giới thiệu.

⚡️⚡️ Bài viết hướng dẫn và code mẫu:

Nguồn: https://marishka-moi.com/

Xem thêm bài viết: https://marishka-moi.com/category/cong-nghe

One Reply to “Bài 26: Hiệu ứng zoom và gradient”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *