One Reply to “Audio Tam quốc diễn nghĩa, Hồi 20”

  1. Tào tháo có mắt nhìn ng. Nhìn thấy Trương Liêu thì muốn thử lòg mà cũg bìh luận cái cc gì duo má như lz. T gặp t đập cm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *