ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​បន្ត​ទាក់ទាញ​ការ​វិនិយោគ​ដោយ​សណ្ឋាគារ​ថ្មី​មួយ​តម្លៃ​ជិត២២៧លាន​ដុល្លារ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​តែ​មាន​ភាព​ទាក់ទាញ​ការ​វិនិយោគ​ ដោយក្រុម​ហ៊ុន​ហុងក…

source: https://marishka-moi.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://marishka-moi.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *